www.binhduong.gov.vn   Trang chủ   Giới thiệu   Chính quyền   Đầu tư   Thông tin cần biết   Theo dõi thi hành pháp luật   Nghị Quyết HĐND tỉnh English
  Tuổi trẻ Bình Dương: Kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện ( 30/01/15 )   Xét chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ( 30/01/15 )   Hành trình xuân với trẻ em khó khăn đến TX. Bến Cát và huyện Dầu Tiếng ( 30/01/15 )   Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ( 30/01/15 )   VNPT Bình Dương tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ( 29/01/15 )  
Giới thiệu
Văn hóa - Lịch sử
Chính quyền
Tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày pháp luật
Hệ thống VBQPPL 1997 - 2013
Văn bản Quy phạm pháp luật
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Thông báo - Báo cáo - Thư mời
Đầu tư
Thông tin cần biết
Lịch làm việc UBND
Trao đổi góp ý
Quy hoạch
Trung tâm Gới thiệu việc làm Bình Dương
Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Khu công nghiệp Tân Bình
Nam Tân uyên
KCN Rạch Bắp
Becamex
Minh long
Xổ số BD
Đại Nam
M&C
Vietcombank Bình Dương
Trung cap binh duong
Ngân hàng TMCP Nam Việt
Ngân hàng SCB
toc dep
Mapletree Vietnam
Doanh nghiep
Cao dang
Bình Chữa Cháy
 
 
Trang chủ » Chính quyền
Sở Tư pháp


Địa chỉ: tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh
Điện thoại: (0650) 3.855.667
Ban lãnh đạo
  
Ông Bùi Duy Hiền
Chức vụ: Giám đốc
 
Bà Nguyễn Anh Hoa
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
Ông Nguyễn Quốc Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc
      
CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM
Văn phòng Sở                                         :   
(0650) 3.859.068
Văn thư, kế toán                                      : (0650) 3.833.477
Thanh tra sở                                            :  (0650) 3.848.407
Phòng Xây dựng và Thi hành Văn bản qui phạm pháp luật: (0650) 3.859.923
Phòng Kiểm tra văn bản                          : (0650) 3.855.220
Phổ biến, giáo dục pháp luật                   : (0650) 3.821.654
Phòng Hành chính Tư pháp                     : (0650) 3.820.705
Phòng Bổ trợ tư pháp                               : (0650) 3. 822.881
Phòng Công Chứng Số 1                          : (0650) 3.820.236, Fax:  (0650) 3.859.438
Phòng Công Chứng Số 2                          :  (0650) 3.783.066
Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý                   : (0650)  3.858.116,  3.858.266 
Điện thoại tư vấn pháp luật                       : (0650) 1088
Trung Tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản: (0650) 3.859.653
      
CHỨC NĂNG
   
          Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
   
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
  
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vị thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp;
  
b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý quản lý nhà nước của Sở;
   
c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
  
d) Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.
 
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
 
a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
  
b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý công tác tư pháp ở địa phương.
  
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vị, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được giao.
  
4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
 
a) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;
  
b) Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo;
  
c) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;
 
d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;
  
5. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
  
a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;
  
b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã;
   
c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
  
6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
  
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
   
b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ban hành, hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện, thị xã tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật;
  
c) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
   
7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
  
8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:
  
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
  
b) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;
  
c) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
  
d) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;
   
đ) Hướng dẫn việc xậy dựng, quản lý, khai thác tử sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;
   
9. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hướng ước, quy ước của ấp, tổ dân phố, khu phố và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
  
10. GiúpỦy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;
  
11. Về công chứng, chứng thực:
  
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghể công chứng ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ pháp triển tổ chức hành nghề công chứng;
   
b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;
  
c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;
   
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
  
d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên;
  
đ) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
   
12. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:
  
a)Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện, thị xã và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;
   
b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;
   
c) Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;
   
d) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;
  
đ) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cấp trái với quy định của pháp luật;
   
e) Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;
    
g) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;
   
h) Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.
   
13. Về luật sư và tư vấn pháp luật:
   
a) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;
    
b) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;
   
c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết;
   
d) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;
    
đ) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;
   
e) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.
    
14. Về trợ giúp pháp lý:
   
a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;
  
b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương;
   
c) Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;
  
d) Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
  
15. Về bán đấu giá tài sản:
   
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương;
   
b) Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.
   
16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.
   
17. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giài ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
   
18. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
   
19. Tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
   
20. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.
   
21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
   
22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân và Bộ Tư pháp.
   
23. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc Sở, trừ tổ chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    
24. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
    
25. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    
26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.
    
 (Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên ban hành kèm theo Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Quay trở lại    In trang này    Đầu trang
Một số thông tin khác
Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương
 
 
Lịch làm việc tuần
Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 08/02/2015
Thư mời họp khẩn của UBND

 

Bản đồ số
atlas
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Gop y bo luat dan su
Nghe nhan
Công báo tỉnh Bình Dương
Thông báo chung
Văn bản Pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành
Tài liệu ISO Văn phòng UBND Tỉnh
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Ca phe
Thư điện tử
Thua phat lai
Dan ca
Giam dinh vien
Chu quyen bien dao Viet Nam
Du lich binh duong
Hoi dap
Quy chế hoạt động website
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chính quyền | Đầu tư | Thông tin cần biết | Thủ tục hành chính | Cấu trúc Site | Hỗ trợ | Góp ý
Quản lý website: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3.856.856 - Fax:(0650)3.855.856  Email: banbientap@binhduong.gov.vn